Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Regulaminy

Regulamin udzielania zamówie? publicznych

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIE? PUBLICZNYCH

W UNIWERSYTECIE WARMI?SKO-MAZURSKIM

W OLSZTYNIE

 

ROZDZIA? I

PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

1.      Regulamin udzielania zamówie? publicznych w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie jest jednolitym dokumentem obowi?zuj?cym wszystkie jednostki organizacyjne Uniwersytetu, maj?cym zastosowanie do zamówie? publicznych udzielanych na dostawy, roboty budowlane i us?ugi.

2.      Regulamin obejmuje zasady post?powania jednostek Uniwersytetu w sprawach zamówie? publicznych w zakresie:

1)      planowania zamówie?,

2)      przygotowania post?powania o udzielenie zamówienia,

3)      prowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia,

4)      zawarcia umowy o wykonanie zamówienia,

5)      p?atno?ci z tytu?u wykonanych zamówie?,

6)      ewidencjonowania i archiwizowania dokumentacji udzielonych zamówie?. 

3.   Przez u?yte w Regulaminie okre?lenia nale?y rozumie?:

1)      awaria budowlana – zaistnia?? na skutek nie przewidzianych okoliczno?ci, piln? potrzeb? udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie roboty budowlanej nie uj?tej w planowanych robotach budowlanych,

2)      planowane roboty budowlane – zamówienia o wykonanie robót budowlanych uj?tych w zbiorczym planie remontów i inwestycji obiektów dydaktycznych, administracyjnych i socjalno-bytowych,

3)      plan zamówie? jednostki – sporz?dzone przez wnioskodawc?, na podstawie przyznanych jej ?rodków finansowych, zestawienie obejmuj?ce wszystkie zamówienia jakie jednostka organizacyjna przewiduje do realizacji w danym roku bud?etowym,

4)      protokó? – protokó? post?powania o zamówienia publiczne sporz?dzony zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami,

5)      realizator – ni?ej wymienione jednostki organizacyjne Zamawiaj?cego upowa?nione i zobowi?zane do wykonywania czynno?ci, okre?lonych w niniejszym Regulaminie, dotycz?cych:

6)      robót budowlanych do warto?ci 211.000 euro – Centrum Obs?ugi Technicznej,

7)      pozosta?ych dostaw, us?ug i robót budowlanych – Zespó? ds. Zamówie? Publicznych,

8)      regulamin – Regulamin Udzielania Zamówie? Publicznych w Uniwersytecie,

9)      specyfikacja – Specyfikacj? Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) sporz?dzan? dla danego zamówienia zgodnie z zapisami ustawy pzp,

10)  ?rodki finansowe – wszystkie ?rodki finansowe b?d?ce w dyspozycji Uniwersytetu, bez wzgl?du na ?ród?o ich pochodzenia,

11)  warto?? zamówienia – ustalon? z nale?yt? staranno?ci? przez wnioskodawc?, szacunkow? warto?? udzielanego na jego potrzeby zamówienia,

12)  Uniwersytet – Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie,

13)  ustawa pzp– ustaw? z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówie? publicznych (tekst jedn. - Dz.U. z 2006r., Nr 164, poz. 1163 z pó?n. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

14)  wnioskodawca – jednostk? organizacyjn? Zamawiaj?cego, dysponuj?c? cz??ci? przyznanych Uniwersytetu ?rodków finansowych i upowa?nion? do okre?lania potrzeb w zakresie dostaw, us?ug i robót budowlanych,

15)  zamawiaj?cy – Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie,

16)  zamówienie – sk?adane przez Wnioskodawc? do Realizatora zapotrzebowanie na dostawy, us?ugi i roboty budowlane,

17)  zamówienie zbiorcze – prowadzone wspólnie dla ca?ego Uniwersytetu zmówienia na dostaw? towarów i us?ug,

18)  zbiorczy plan zamówie? – sporz?dzony przez Zespó? Analiz Ekonomicznych i Prognoz, na podstawie planów sporz?dzonych przez realizatorów, zatwierdzony przez Rektora, plan zamówie? Uniwersytetu.

4.   Zasady powo?ywania i pracy komisji przetargowej reguluj? odr?bne przepisy.

 

ROZDZIA? II.

POST?POWANIE W SPRAWACH ZAMÓWIE? PUBLICZNYCH

O WARTO?CI powy?ej 14.000 EURO

 

PLANOWANIE ZAMÓWIE?

 

§ 2

1.      Wydatkowanie ?rodków w ramach zamówie? publicznych odbywa si? na podstawie sporz?dzonego zbiorczego planu zamówie?.

2.      Realizacja wniosku o zamówienie nie uj?tego w planie, mo?liwa jest wy??cznie w nadzwyczajnych przypadkach, których wnioskodawca w dacie sporz?dzania planu nie móg? przewidzie?.

3.      Za terminowe i rzetelne sporz?dzenie planu zamówie? jednostki organizacyjnej odpowiada jej kierownik.

§ 3

 

1.      Do dnia 31 pa?dziernika ka?dego roku Wnioskodawcy sk?adaj? do w?a?ciwego Realizatora, zatwierdzone przez Dziekana Wydzia?u lub Kanclerza plany zamówie? jednostki organizacyjnej w zakresie dostaw towarów i us?ug.

2.      Plany zamówie? jednostki organizacyjnej w zakresie robót budowlanych sk?ada si?, zgodnie z trybem okre?lonym w ust.1, w terminie do 15 listopada roku poprzedzaj?cego rok realizacji robót.

3.      Plan zamówie? sporz?dza si? zgodnie z wzorem stanowi?cym za??cznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4.      Wnioskodawca wspó?pracuje w sporz?dzeniu zbiorczego planu zamówie?, udzielaj?c stosownych wyja?nie? uzupe?niaj?cych do tre?ci przed?o?onego planu zamówie? jednostki.

 

§ 4

1.      Na podstawie planów zamówie? jednostek organizacyjnych Zespó? Analiz Ekonomicznych i Prognoz sporz?dza zbiorczy plan zamówie? i przekazuje go Kanclerzowi do 30 listopada ka?dego roku.

2.      Zbiorczy plan zamówie? zatwierdza Rektor na wniosek Kanclerza.

3.      Zatwierdzony zbiorczy plan zamówie? przekazywany jest przez Kanclerza Realizatorowi.

4.      Na podstawie zbiorczego planu zamówie? Rektor wydaje pismo okólne wyznaczaj?ce terminy sk?adania zamówie?, a Zespó? ds. Zamówie? Publicznych sporz?dza og?oszenia o planowanych zamówieniach.

 

PRZYGOTOWANIE POST?POWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

§ 5

1.      Przygotowanie zamówienia publicznego nast?puje zgodnie z ustaw? pzp.

2.      Warunkiem rozpocz?cia we w?a?ciwym trybie post?powania przetargowego jest wyst?pienie przez Wnioskodawc? do Realizatora z wnioskiem sporz?dzonym wed?ug wzoru okre?lonym w za??czniku Nr 2 oraz uzyskanie opinii kwestury w zakresie mo?liwo?ci sfinansowania wnioskowanego zamówienia.

3.      Realizatorzy niezw?ocznie po wp?yni?ciu wniosku o wszcz?cie post?powania o zamówienie publiczne sprawdzaj? zgodno?? zamówienia z planem rocznym i wszczynaj? procedur?.

4.      W odniesieniu do zamówie? b?d?cych awari? budowlan?, czynno?ci przygotowania post?powania o udzielenie zamówienia publicznego obejmuj? wskazanie nazwy roboty budowlanej oraz uzasadnienie okoliczno?ci uzasadniaj?cej jej awaryjny charakter.

5.      Og?oszenia o wszcz?tych post?powaniach s? publikowane:

1)      powy?ej 14.000 euro – w Biuletynie Zamówie? Publicznych udost?pnionym na portalu internetowym Urz?du Zamówie? Publicznych,

2)      powy?ej 211.000 euro przez Urz?d Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,

3)      na tablicy og?osze? w Rektoracie przy gabinecie Kanclerza,

4)      na stronie internetowej Zespo?u ds. Zamówie? Publicznych Uniwersytetu.

 

PROWADZENIE POST?POWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

§ 6

1.      Prowadzone post?powanie o udzielenie zamówienia obejmuje ca?okszta?t czynno?ci przewidzianych ustaw? pzp do momentu jego prawomocnego zako?czenia. W szczególno?ci prowadzone post?powanie obejmuje:

1)      sporz?dzanie dokumentów niezb?dnych do og?oszenia lub zaproszenia do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

2)      prowadzenie przewidzianej ustaw? dokumentacji czynno?ci post?powania,

3)      dokonywanie oceny z?o?onych ofert,

4)      proponowanie wyboru najkorzystniejszej oferty,

5)      prowadzenie negocjacji przy zamówieniu realizowanym w trybie z wolnej r?ki,

6)      czynno?ci w zakresie wniesionych w post?powaniu ?rodków odwo?awczych,

7)      podpisanie umowy.

2.      W post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych do czynno?ci prowadzenia post?powania zalicza si? równie? sporz?dzenie kosztorysu inwestorskiego.

3.      We wszystkich czynno?ciach zwi?zanych z udzielaniem zamówie? publicznych Zamawiaj?cego reprezentuje Kanclerz.

 

§ 7

1.      Podstawowymi trybami udzielania zamówie? publicznych s?: przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony.

2.      Zastosowanie trybu negocjacji z og?oszeniem o warto?ci dla:

1)      robót budowlanych ponad 10.000.000 euro,

2)      dostaw i us?ug ponad 5.000.000 euro,

3)      trybu zamówienia z wolnej r?ki o warto?ci powy?ej 211.000 euro,

zamawiaj?cy zobowi?zany jest w terminie trzech dni od dnia wszcz?cia post?powania zawiadomi? Prezesa Urz?du o jego wszcz?ciu, podaj?c uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia.

3.      Je?eli zachodz? przes?anki do przeprowadzenia post?powania w trybie innym ni? przetarg nieograniczony lub ograniczony, Komisja Przetargowa sporz?dza uzasadnienie wyboru trybu, a nast?pnie sk?ada do Kanclerza, który w terminie 7 dni od daty wp?ywu wniosku, zatwierdza albo odmawia zatwierdzenia trybu.

4.      Tre?? zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 sporz?dza Zespó? ds. Zamówie? Publicznych, a zatwierdza i podpisuje Kanclerz.

 

UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA

 

§ 9

1.      Z wykonawc?, którego oferta w nast?pstwie przeprowadzonego i zako?czonego post?powania o udzielenie zamówienia, zosta?a uznana za najkorzystniejsz?, zawierana jest umowa o wykonanie zamówienia publicznego.

2.      Tre?? umowy o udzielenie zamówienia publicznego wymaga uzgodnienia i zaparafowania przez Radc? Prawnego Zamawiaj?cego.

3.      Czynno?ci zwi?zane z przygotowaniem i zawarciem umowy z wybranym wykonawc? wykonywane s? przez Realizatora.

4.      Umowy o udzielenie zamówienia publicznego obligatoryjnie podpisuj? osoby upowa?nione do reprezentacji Uniwersytetu w zakresie zaci?gania zobowi?za? finansowych.

5.      Podstaw? stwierdzaj?c? wykonanie zamówienia publicznego w zakresie robót budowlanych jest protokó? odbioru wykonanych robót, a w zakresie dostaw towarów i us?ug potwierdzenie wykonania na fakturze.

 

P?ATNO?CI Z TYTU?U WYKONANIA ZAMÓWIE?

 

§ 10

1.      Ka?dy dokument, na podstawie którego wydatkowane s? ?rodki finansowe w Uniwersytecie (w szczególno?ci faktura, rachunek) musi by? opisany zgodnie z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami ogólnymi i wewn?trznymi.

2.      Opisu wskazanego w ust. 1 dokonuje, ponosz?c odpowiedzialno?? za zgodno?? podanych informacji ze stanem faktycznym, kierownik jednostek, na rzecz której nast?pi?a dostawa towaru lub us?ugi.

3.      P?atno?ci z tytu?u wykonania zamówienia publicznego (w szczególno?ci zwrot pobranego wadium lub zap?ata za wykonanie umowy) dokonuj? w?a?ciwe jednostki organizacyjne Kwestury.

4.      Z wnioskiem do Kwestury o dokonanie p?atno?ci, o której mowa w ust. 3, wyst?puj? osoby okre?lone w ust.2 za??czaj?c stosowne dokumenty w przedmiocie udzielonego zamówienia publicznego.

 

ROZDZIA? III: POST?POWANIE W SPRAWACH ZAMÓWIE? PUBLICZNYCH O WARTO?CI PONI?EJ 14.000 EURO

 

§ 11

1.      Zamówienia, których warto?? rynkowa netto nie przekracza w skali roku równowarto?ci 14.000 euro mog? by? dokonywane z pomini?ciem trybów i zasad post?powania okre?lonych w ustawie pzp.

2.      Przy ustalaniu warto?ci szacunkowej zamówienia, w sposób szczególny nale?y przestrzega? przepisów dotycz?cych zakazu dzielenia zamówie? oraz zani?ania warto?ci zamówienia celem unikni?cia stosowania ustawy pzp.

3.      Podstaw? obliczenia warto?ci zamówienia dostaw lub us?ug jest warto?? rynkowa zamówienia.

4.      Obliczenia warto?ci zamówienia dokonuje si? nie wcze?niej ni? 14 dni przed wszcz?ciem procedury zakupu.

 

§ 12

1.      Przedmiotem dostaw towarów, us?ug lub robót budowlanych, których warto?? w skali roku kalendarzowego nie przekracza 14.000 euro mog? by? dostawy interwencyjne i us?ugi awaryjne np. naprawy, roboty budowlane, których nie mo?na przewidzie? przy sporz?dzaniu planu bud?etowego na dany rok wynikaj?ce z bie??cych nowych zada? lub w przypadku us?ug i napraw awaryjnych, wykonywanych z przyczyn technicznych np. awarii aparatury, sprz?tu naukowego.

2.      Zamówienia na dostawy i us?ugi w ramach remontów planowanych dokonywane s? na podstawie wniosku z za??czonym, zaakceptowanym przez Kanclerza i Kwestora, zapotrzebowaniem.

3.      Zamówienia na dostawy interwencyjne, us?ugi i naprawy awaryjne dokonywane s? na podstawie wniosku i protoko?u konieczno?ci (dostawy-us?ugi) zawieraj?cych dok?adne uzasadnienie podpisane przez kierownika jednostki organizacyjnej i zatwierdzonych przez Kanclerza i Kwestora.

4.      Zamówienia, o których mowa w ust.1 poprzedza si? pisemnym lub telefonicznym zapytaniem ofertowym skierowanym do co najmniej dwóch wykonawców, z wyj?tkiem tych, które mog? by? wykonane tylko przez jednego wykonawc?.

5.      Zamówienia do warto?ci 14.000 euro podlegaj? uproszczonej procedurze przy zachowaniu formy pisemnej.

6.      Od formy pisemnej mo?na odst?pi? tylko za zgod? Kanclerza w przypadku, gdy dostawa lub us?uga musi by? dokonana w trybie pilnym (dostawa leku, awaria samochodu).

 

§ 13

1.      Zamówienia, o których mowa w § 2 musz? by? dokonywane w sposób celowy i oszcz?dny, z zachowaniem nale?ytej staranno?ci i zasady uzyskiwania najni?szych cen.

2.      Wniosek na dokonanie zamówienia, o których mowa w § 2 wymaga zatwierdzenia przez Kanclerza i Kwestora.

 

§ 14

1.      Nadzór nad realizacj? zamówie? publicznych o warto?ci 14.000 euro w danej jednostce organizacyjnej nale?y do jej kierownika, który wyznacza osob? odpowiedzialn? za prawid?owe prowadzenie spraw w tym zakresie.

2.      Nadzór ogólny nad przestrzeganiem postanowie? zarz?dzenia nale?y do Kanclerza, który mo?e powierzy? zadania w tym zakresie innej osobie.

 

EWIDENCJONOWANIE I ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTACJI UDZIELONYCH ZAMÓWIE?

 

§ 15

1.      Jednostki organizacyjne prowadz?ce post?powanie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego (Realizatorzy ) zobowi?zane s? do ewidencjonowania prowadzonych przez siebie post?powa? oraz do przechowywania ca?o?ci dokumentacji zwi?zanej z przygotowaniem i prowadzeniem zamówienia publicznego, umow? o jego wykonanie oraz z?o?onymi i nie podlegaj?cymi zwrotowi ofertami, przez okres 4 lat w sposób gwarantuj?cy nienaruszalno?? ich tre?ci przy zachowaniu tajemnicy s?u?bowej i bezpiecze?stwa dokumentów.

2.      Realizator prowadzi zbiorczy rejestr post?powa? o udzielenie zamówienia zawieraj?cy:

1)      numer sprawy,

2)      wskazanie jednostki, na rzecz której dokonywano zamówienia (wnioskodawca),

3)      wskazanie wykonawcy,

4)      dat? podpisania umowy,

5)      warto?? podpisanej umowy (netto i brutto),

6)      termin realizacji umowy.

3.      W odniesieniu do awarii budowlanej przechowaniu podlega wniosek o udzielenie zamówienia publicznego sporz?dzony zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu.

4.      Archiwizacja dokumentacji w sprawie zamówie? publicznych odbywa si? na podstawie odr?bnych przepisów.

 

ROZDZIA? III: PRZEPISY KO?COWE

 

§ 16

1.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje si? przepisy ustawy pzp i inne przepisy wewn?trzne Uniwersytetu.

2.      Udzielanie zamówie? i dokonywanie na ich podstawie wydatków w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych i powoduje odpowiedzialno?? z ustaw o odpowiedzialno?ci za naruszenie dyscypliny finansach publicznych oraz przepisów kodeksu karnego.

3.      Wszelkich informacji i wyja?nie? dotycz?cych zamówie? publicznych udziela Zespó? ds. Spraw Zamówie? Publicznych.

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

11-09-2006

 

 


Ta strona by?a odwiedzana 811 razy (w tym z UWM 35 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-11
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa